Modificacions a la Llei de la Cadena Alimentària

El Consell de Ministres va aprovar el 25 de febrer un Reial Decret Llei que contempla mesures urgents per modificar la llei de la cadena alimentària per tal que aquesta sigui més sostenible i s’aconsegueixi un repartiment just dels costos generals de producció dels aliments.

Aquestes mesures, que són d’aplicació des del 27 de febrer, tenen com a finalitat evitar l’abandonament de les explotacions agràries i impulsar el reequilibri entre totes les baules de la cadena (productors, cooperatives, indústria alimentària, distribució i consumidors).

A continuació destaquem els fets més rellevants de la reforma:

1. Es prohibeix la venda a pèrdues

Cada operador de la cadena alimentària està obligat a pagar a l’operador immediatament anterior un preu igual o superior al cost efectiu de producció del producte.A més, l’operador que realitzi la venda final al consumidor no podrà repercutir als operadors anteriors els descomptes i promocions que apliqui en base a la seva política comercial per a la venda del producte.

2. S’introdueix, com a clàusula obligatòria en els contractes, la indicació expressa que el preu pactat entre agricultors i ramaders i el seu primer comprador cobreixi els costos de producció

Es preveu expressament el cost efectiu de producció com a element mínim de la clàusula de regulació del preu dels contractes d’alimentació. Aquest import s’haurà de calcular tenint en compte els costos de producció que l’operador hagi assumit expressament, o en què hagi incorregut. La nova regulació inclou exemples d’aquests costos com els de les llavors i plantes de viver, fertilitzants, pesticides, combustibles i energia, maquinària, reparacions, reg, aliments pels animals, etc.Aquesta novetat afecta als operadors que estiguin obligats a formalitzar un contracte alimentari, que són aquells que realitzin transaccions comercials de preu superior a 2.500 euros en què el pagament no es faci al comptat contra l’entrega del producte, i en què es doni alguna de les següents situacions de desequilibri:

  • Que un dels dos sigui PYME i l’altre no.
  • En la venda de productes agraris peribles no transformats, que un tingui la condició de productor primari agrari, ramader, pesquer o forestal i l’altre no.
  • Que un dels operadors tingui una situació de dependència econòmica respecte de l’altre (sempre que la facturació en relació amb aquest client suposi com a mínim el 30% del total anual).
Els contractes alimentaris vigents en el moment en què entrin en vigor les mesures mantindran la seva validesa, però s’hauran d’adaptar a aquestes dues mesures abans del 26 d’agost de 2020.
3. Es prohibeixen les activitats promocionals que indueixin a error sobre el preu i imatge dels productes

Queden expressament prohibides les activitats promocionals que indueixin a error sobre el preu i imatge dels productes o que perjudiquin la percepció en la cadena sobre la qualitat o el valor dels productes.Així mateix, els pactes sobre promocions comercials, que s’hauran de respectar íntegrament, hauran de tenir el següent contingut:

  • Terminis de la promoció.
  • Preus i volums de cessió del producte promocionat.
  • Tipologia de campanya, procediment i desenvolupament.
  • Cobertura geogràfica de la campanya.
  • Metodologia d’avaluació del resultat.
4. S’endureixen les sancions i es preveu la publicitat de les infraccions greus o molt greus

L’incompliment de les novetats incorporades a la llei de la cadena alimentària es qualifica com a infracció greu.A més, i en la línia del que s’exigeix a la normativa europea, es preveu la publicitat de les infraccions qualificades com a greus i molt greus, de tal manera que els participants en la cadena i els consumidors finals tinguin coneixement d’aquells operadors que hagin estat sancionats.

La publicitat es restringeix a les sancions que hagin adquirit fermesa administrativa o, si s’ha interposat recurs contenciós administratiu, fermesa judicial.

Aquesta reforma és puntual, a l’espera d’una posterior reforma en profunditat de la Llei de la cadena alimentària amb la finalitat d’incorporar-hi el contingut de la Directiva (UE) 2019/633, de 17 d’abril de 2019, relativa a les pràctiques comercials deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament agrícola i alimentari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.